icon
นาย พิเชฐ เชาวน์ศิริ
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกฎหมาย บมจ.ไทยประกันชีวิต