icon
ดร. อาบิดีน วันขวัญ
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • ระดับซานาวีย์ มิฟตาฮ้ลอุลูมิดดีนียะห์กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

    ระดับมหาวิทยาลัย 
  • ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • ปริญญาโท : เศรษฐกิจอิสลาม ตะวันออกกลาง ศึกษาเกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลามและการเงินระหว่างประเทศ Aligarh Muslim University 
  • ปริญญาเอก : การฑูตเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ Aligarh Muslim University
ประวัติการทำงาน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย