icon
นาย กอเซ็ม มั่นคง
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • ระดับซานาวีย์ มะฮัดอัลบูอู๊สอัลอิสลามียะห์ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
  • ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามียะห์นครมาดีนะห์ 
  • คณะชารีอะฮ์นิติศาสตร์อิสลาม ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์สอนศาสนาประจำโรงเรียนริดวานุ้ลลอิสลาม
  • อิหม่ามประจำมัสยิดดอฮีรุ้ลอิสลาม (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ 
  • คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 
  • กรรมการบริหารสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย 
  • คณะอะห์ลุ้ลฟัตวาสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์