icon
ดร.วิศรุต เลาะวิถี
ประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 
  • กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ed.D. Doctor of Education (Professional Development) Victoria University, Australia โครงการร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ประกาศนียบัตรวิชาศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับระดับสูงกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและศาสนสมบัติ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • กรรมการประเมินการทำผลงานทางวิชาการของข้าราชครูวิทยฐานะผู้ชำนาญการพิเศษ 
  • ทีปรึกษาจุฬาราชมนตรี 
  • รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 
  • ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
  • หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต