ไทยประกันชีวิต

  • สมัครงานกับไทยประกันชีวิต

สมัครงานกับไทยประกันชีวิต

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทย โดยคนไทย และเพื่อคนไทย มากกว่า 70 ปี

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ 
3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
4. ขยัน อดทน มีน้ำใจ และใฝ่รู้ ช่างสังเกต
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ และสภาวะทั่วไปของผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบการพิจารณารับประกันชีวิต หรือพิจารณาสินไหม 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติธุรกิจและการประกันภัย คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. หากมีผลสอบ SOA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการคิดเชิงระบบ เรียนรู้งานไว และมีเหตุผล
6. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 650+)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งทดสอบผลกำไรของผลิตภัณฑ์
2. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต พร้อมจัดทำแผนธุรกิจและรายงานทางการเงิน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบกรมธรรม์ของบริษัทกับบริษัทคู่แข่ง และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท
4. จัดทำ ปรับปรุง และทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและบริหารงานในภาวะภัยพิบัติ (BCP)
5. Enterprise Risk Management and BCM  (ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)
6. ประสานงานและจัดทำรายงาน เพื่อนำส่งให้กับ คปภ.
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติธุรกิจและการประกันภัย สถิติประยุกต์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. ขยัน มุ่งมั่น มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานได้เร็ว และมีเหตุผล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวด และรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต
2. คิดคำนวณเบี้ยประกัน และออกกรมธรรม์
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาพยาบาล วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และเรียบร้อย
5. ขยัน อดทน มีน้ำใจ และใฝ่รู้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน
2. พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ
3. จัดเตรียมผู้เอาประกัน / พนักงานของบริษัท ตรวจร่างกาย และจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ 
3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
4. ขยัน อดทน มีน้ำใจ และใฝ่รู้ ช่างสังเกต
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ และสภาวะทั่วไปของผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ หรือผู้เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบการพิจารณารับประกันชีวิต หรือพิจารณาสินไหม 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสื่อโสตทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง หรือการเขียนบทความ
4. มีความคิดสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
5. สามารถทำงานนอกสถานที่ และเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดีโอ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำ ตัดต่อ และบันทึกเสียงจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ สำหรับเผยแพร่สื่อภายในองค์กร
2. เขียนคอลัมน์ บทความต่างๆ รวมถึงการวางรูปแบบจัดหน้านิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับเผยแพร่ในองค์กร 
3. จัดสรรงบประมาณการผลิต สรรหาคัดเลือก และประสานงานกับ Agency กรณีที่ต้องมีการว่าจ้าง
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านส่งเสริมการตลาดด้วย    สื่อออนไลน์ หรือ Social Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสนใจเกี่ยวกับ Interactive, Online Advertising, Viral Marketing, Search Engine Advertising และ Online Newspaper
5. มีทักษะในการจัดการ เลือกใช้ สร้างสรรค์ และวางแผนการสื่อสารได้
6. สามารถทำงานนอกสถานที่ และเดินทางต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาและข้อมูลภาพให้ได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์  และ Social Media ต่างๆ อาทิ LINE, Facebook ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
2. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น Event และ Road show เป็นต้น
3. ประสานงานโครงการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดนิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ บริหารธุรกิจ การจัดการ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดกิจกรรม และออกงาน Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และชอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โปรโมชั่นส่วนลดร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม และโครงการที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น โครงการรับบริจาคโลหิต ปลูกป่า ฯลฯ
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความมุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารและจัดการกระบวนการสรรหาว่าจ้าง งานทะเบียนประวัติ  งานเวลา สวัสดิการและผลประโยชน์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลการทำและต่ออายุ Visa & Work Permit ของพนักงานและผู้บริหารต่างชาติ
3. Business Partner ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
4. สนับสนุนโครงการและงานอื่นๆ ขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ในการทำ Competency, IDP หรือการประเมินติดตามผลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความมุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมนำเสนอ จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม
2. ออกแบบประเมินหลักสูตร จัดเก็บ ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผล  การประเมินแต่ละหลักสูตร
3. จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อผู้เข้าอบรม วิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
4. ดูแลระบบ E-Learning บน Website ของบริษัท

 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านการสอน หรือวิทยากร
4. บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีศิลปะในการพูดในที่สาธารณะ
5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริการการฝึกอบรม จัดการบรรยายตามหลักสูตรของบริษัทที่กำหนดให้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขายของบริษัท
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
3. ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. มีความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และมีปฏิภาณไหวพริบ
5. หากมีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาคดี และร่างสำนวนคดีของบริษัท
2. จัดเตรียมเอกสารทางคดี เพื่อนำไปใช้ในชั้นศาล
3. แปลเอกสารทางกฎหมาย อังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการวิเคราะห์เครดิต
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี การเงิน กองทุน และหุ้น
5. หากมีผลสอบ CFA หรือ CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการกองทุน/หุ้นต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่บริษัทคาดหวัง และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. วางแผนและคัดเลือกตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และตราสารอนุพันธ์ที่จะลงทุน รวมถึงจังหวะในการลงทุน
3. บันทึกข้อมูลการลงทุนลงในระบบ Bonanza
4. จัดทำรายงานการลงทุนเสนอต่อหน่วยงานภายนอก เช่น คปภ. และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี หรือการเงิน
3. ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำงบประมาณ และกระทบยอดรายการบัญชี
2. ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์
3. โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาคาร
4. ตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเบี้ยผ่านช่องทางธนาคาร และจัดพิมพ์ใบเสร็จ
5. ตรวจสอบบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
4. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA, C++, PHP และภาษาอื่นๆ ได้ดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database เช่น PostgreSQL, MySQL และ Oracle เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คิดวิเคราะห์ระบบงาน พัฒนา และเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Linux และระบบปฏิบัติการอื่นๆ
2. ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง และดูแลระบบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
3. กำหนดสิทธิ์การใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท
4. บริการด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์แก่หน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม หรือ Business Analyst
4. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Microsoft .NET / C# / VB / JAVA / Unix Shell Script เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (User) เพื่อนำมาจัดทำ Business Requirement ในการพัฒนาระบบ 
2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร Software Specification ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ เช่น Class Diagram และ Sequence Diagram เป็นต้น
3. เป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรมการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งาน (กรณีที่มีการขึ้นระบบใหม่)
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการเจรจา
5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับธนาคารในเครือพันธมิตร หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้าน Call Center ทั้ง Inbound & Outbound
4. หากมีประสบการณ์ในการควบคุมทีมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. น้ำเสียงไพเราะ มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะการฟังและจับใจความที่ดี มีความอดทนสูง และมีไหวพริบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound)
2. บริหารทีมงาน เพิ่มพูนทักษะ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน
3. รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ช่างประจำอาคาร ดูแล ควบคุม และซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสูง สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
2. ช่างเทคนิค ดูแล และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ แสง สี เสียงในห้องประชุม
3. ช่างคอมพิวเตอร์ ดูแล และให้บริการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ขยัน ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดส่งเอกสาร และพัสดุต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
2. จัดการงานคลังเอกกสาร 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวส. หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคค่ำหรือภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ขยัน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานคีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร และเดินส่งเอกสารภายในบริษัท
2. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวส. หรือปริญญาตรี
3. มีความรับผิดชอบ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน 
4. มีไหวพริบในการตอบคำถาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. โทรนำเสนอขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยทางบริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้
ทุกตำแหน่งหากมีความสามารถในการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษ และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจ : สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ อัพโหลดเรซุเม่ หรือส่งประวัติมาที่ E-mail : hrservice@thailife.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2247-0247-8 ต่อ 1222

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ