ไทยประกันชีวิต

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต” โดยได้ดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business ที่ให้ความสำคัญกับคนในทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และคนในสังคม มีแนวคิดในการเป็นองค์กรที่นำคุณค่าของมนุษย์เหนือคุณค่าของธุรกิจ (Human Value Driven Centric) อันนำมาซึ่งการเข้าถึงจิตใต้สำนึกและความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขัน บริษัทได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาบุคลากร การบริหารงาน การพัฒนาระบบ ภาพลักษณ์ และพร้อมเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต

ผลงานเติบโตต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของไทยประกันชีวิตใน ปี 2560 มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 82,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,992 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานจาก เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 14,385 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 316 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 8,014 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 59,770 ล้านบาท คิดเป็นอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ร้อยละ 82 และเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิหลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 82,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2,027 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
ขณะที่จำนวนกรมธรรม์ใหม่ปรับลดลง โดยมีจำนวน 521,706 ราย ลดลงจากปี 2559 จำนวน 5,627 ราย คิด เป็นร้อยละ 1.1 แต่กรมธรรม์ที่มีผลบังคับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 4,442,208 ราย และคิดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,719,636 ล้านบาท  สำหรับเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยในปี 2560 ก่อนรับคืนจากประกันภัยต่อ มีจำนวน 40,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2,487 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 

การเงินมั่นคง

บริษัทฯ มีเสถียรภาพและมีศักยภาพทางการเงิน โดยปี 2560 มีสินทรัพย์จำนวน 383,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 37,377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 และมีเงินสำรองประกันภัย 288,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 29,432 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 

การลงทุนมีเสถียรภาพ

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ้น 365,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 36,587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ทั้งนี้ สามารถจำแนกสินทรัพย์ลงทุนตามประเภท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ ตั๋วแลกเงิน 31,258 ล้านบาท ลดลง 2,925 ล้านบาท พันธบัตร 160,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,569 ล้านบาท เงินฝากธนาคารประเภทมีดอกเบี้ยและบัตรเงินฝาก 7,085 ล้านบาท ลดลง 2,521 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกันและเงินกู้พนักงาน 31 ล้านบาท ลดลง 247 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 24,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,326 ล้านบาท หุ้นทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ 26,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,012 ล้านบาท หุ้นกู้ 96,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,356 ล้านบาท หน่วยลงทุน 19,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,836 ล้านบาท เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ 17 ล้านบาท ลดลง 42 ล้านบาท และตราสารอนุพันธ์ 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท

เลือกดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

แบรนด์ไทยคว้ารางวัลระดับโลก
 
 
             
    ด้วยศักยภาพประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 75 ปี ทำให้ไทยประกันชีวิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่กวาดรางวัลใหญ่ระดับโลกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับ รางวัล World Finance Awards 2017 สาขา Best Life Insurance Company 2017, Thailand จากนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการเงินและสื่อมวลชน ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

 
 
             
    อีกทั้งไทยประกันชีวิตยังเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2017-2018 จากสถาบัน World Branding Forum (WBF) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย มูลค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนร่วมลงคะแนน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการสร้างแบรนด์ในระดับสากล
   
    นอกจากนี้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้รับรางวัล Entrepreneur of the Year 2017 ในฐานะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้นำทางธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมีบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชียสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวจากการประกวดรางวัล Entrepreneurship Awards 2017, ประเทศไทย ที่จัดโดยสถาบัน Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์   


ประกอบพิธีเปิดสาขาบางนา
   

    ในปี 2560 ไทยประกันชีวิตได้ประกอบพิธีเปิดสาขาบางนา โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งอาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา เป็นอาคารสูง 26 ชั้น บนเนื้อที่ขนาด 2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 33,270 ตารางเมตร ภายในมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันและบุคลากรฝ่ายขายอย่างครบครัน อาทิ ห้องประชุมแบบ Auditorium ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง ห้องทำงานฝ่ายขาย ฯลฯ ถือเป็นสาขาที่มีความพร้อมในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน พร้อมรองรับการขยายตลาดและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
งบการเงิน
 • วันที่
  รายละเอียดประกาศบริษัท
  เอกสาร
 • วันที่
  22/05/2019
  รายละเอียดประกาศบริษัท
  งบการเงิน รายไตรมาส 1/2562
  เอกสาร

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ