ไทยประกันชีวิต

ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน

แผนแม่บนความรับผิดชอบต่อสัมคมเชิงกลยุทธ์ของไทยประกันชีวิต

 
ความเป็นมาและความสาคัญของกิจกรรม
ทั่วประเทศไทย มีวิสาหกิจชุมชนกว่า 88,000 แห่ง มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,500,000 ราย ไม่มีองค์กรใด ๆ เลยที่ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐระดับ “กอง” ที่มีภารกิจโดยตรง ทั้ง ๆ ที่ วิสาหกิจชุมชน “…เป็นเครื่องมือในการจัดการทุนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ที่ต้องแข่งขันภายใต้ข้อจำกัด กับผู้ประกอบการมืออาชีพ…มีความต้องการฝึกอบรมด้านการบริหารตลาด อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก…”*
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรท่าสุด
เที่ยวเมืองสมุนไพรสไตล์ลึกซึ้ง” (Discover The Cities of Herbs)‘ท่าสุด’ เป็นต้นแบบชุมชนแห่งการดูแลสุขภาพโดยชุมชนแห่งนี้มี “หมอพื้นบ้าน” หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า “หมอเมือง” ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนนาซึขะโฮมสเตย์บ้านจะบูสี
“บ้านจะบูสี” หมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวเผ่าลาหู่แห่งเดียวบนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ชุมชนที่อุดมด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และยังดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมในชีวิตประจำวัน

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ